Shintaro Ishihara Yohei Kono
Shintaro Ishihara Yohei Kono
Chairman President
 Tokyo Marathon Organizing Committee