Shintaro Ishihara Yohei Kono
Shintaro Ishihara Yohei Kono
Governor of Tokyo President of Japan
 Association of Athletics Federations(JAAF)